بازشناسی اهداف ملّی و راهبردپردازی

نویسنده

چکیده

اکنون که جامعه جهانی در محیطی آکنده از پیچیدگی و ابهام فزاینده سربر‌می‌آورد بازیگران بین‌المللی، به‌ویژه دولت‌های ملی، باید با دقت بسیار اهداف امنیت ملی خود را بازشناسی و اولویت‌بندی کنند. سادگی نسبی ساختار و کارکرد نظام دو قطبی پیشین، تحلیل‌های بین‌المللی را از چنان درجه‌ای از پایایی و قدرت پیش‌بینی برخوردار ساخته بود که به دشواری بتوان بار دیگر بدان دست یافت.

کلیدواژه‌ها