تیغ اُکام و عناصر پراکنده مدرنیّت در تارزیخ ایران

نویسنده

چکیده

; 1- مجموعه مقالات عباس میلانی که در کسوت کتاب «تجدد و تجددستیزی در ایران» درآمده، کاری سترگ است. پیش از آن شاهد کوشش‌هایی بوده‌ایم که سودای آن داشته تا مدرنیّت را در پیشینه این آب و خاک جستجو کند. با این حال همّت میلانی و ذخیره وسیع «داده‌ای» او از تاریخ و سنت و آداب دیار ما شاید کمتر به هر کسی دست بدهد که بتواند زیر علمی به این سنگینی برود.

کلیدواژه‌ها