؛ رفتار انتخاباتی در مناطق عشیره‌‌ای

نویسندگان

چکیده

رفتارهای انتخاباتی به‌عنوان کنشی سیاسی، ریشه در فرهنگ جامعه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای بر پایه فرهنگ عمومی آن جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین در بررسی و تحلیل رفتارهای انتخاباتی، نقش عوامل فرهنگی و ساختارهای اجتماعی حائز اهمیت بسیار است.

کلیدواژه‌ها