هم‌سنجی در چند کشور منتخب؛ اختیارات فوق‌العاده عالی‌ترین مقامات اجرایی

نویسنده

چکیده

بدیهی است موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی وجود دارند که حتی مترقی‌ترین دولت‌ها لازم می‌دانند که قدرت حکومتی خود را بدون هیچ مانع و به ویژه خارج از محدودیت‌های معمولی قانون اساسی از قبیل تفکیک قوا و آزادی‌های عمومی اعمال کنند. به‌نظر می‌رسد رعایت اصول مذکور در یک چنان اوضاعی غیرضروری و نامعقول است.

کلیدواژه‌ها