جایگاه بخش غیررسمی در ایجاد اشتغال در ایران

نویسنده

چکیده

; دراین مقاله نوسانات عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران با تأکید بر پویایی‌های بخش غیر رسمی مبتنی بر روش‌های نوین اقتصاد سنجی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصله دلالت بر آن دارند که تئوری‌های نئوکلاسیک به تنهایی قادر به توضیح حقایق موجود در بازار کار اقصاد ایران نیستند و تشخیص دوگانگی بازار کار برحسب بخش اولیه (رسمی) و ثانویه (غیررسمی) برای فهم نوسانات نرخ بیکاری، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین سیاستگذاری‌های مربوطه بسیار اساسی است.

کلیدواژه‌ها