تصویری از شکاف اشتغال بالفعل و اشتغال بالقوه در اقتصاد ایران

نویسنده

چکیده

بازار کار یکی از بازارهای واقعی در اقتصاد است. عدم تعادل‌های ایجاد شده در این بازار می‌تواند به سهولت به سایر بازارهای اقتصادی سرایت کرده و موجبات بروز اختلال‌هایی را در اقتصاد فراهم آورد. برآورد عرضه نیروی کار بالقوه می‌تواند به مثابه میزان استفاده کارآ از این عامل مهم در فرایند تولید، ارزیابی شود. به عبارت بهتر با دانستن میزان عرضه بالقوه نیروی کار و مقایسه آن با تقاضای بالقوه و نیز تقاضای بالفعل، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اشتغال در کشور چه در بعد عرضه و چه در بعد تقاضای نیروی کار به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها