سیاست‌های کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و افزایش رشد اقتصاد در ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر کوششی است در جهت شناسایی نوسانات و عدم تعادل‌های شکل گرفته در بازارکار، از این‌رو مطالعه در دو محور تنظیم شده است، در محور اول واقعیت‌های شکل گرفته در رابطه با متغیرهای بازار کار ایران ارائه و در محور دوم با استفاده از یک مدل بهینه‌یابی بین زمانی به تحلیل روابط علت و معلولی متغیرهای بازار کار پرداخته و سپس تحلیل سیاستی در راستای کاهش نرخ بیکاری، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و رشد اقتصادی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها