از منظر آمار؛ اشتغال و بیکاری در ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، با بیان اهداف و مورد استفاده طرح اشتغال و بیکاری از نظر اقتصادی-اجتماعی به روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری با توجه به استانداردهای بین‌المللی اشاره می‌کند. در قسمت سوم وضعیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و در قسمت چهارم برخی از تعاریف مهم مورد استفاده، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها