یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی

نویسندگان

چکیده

در پی نگاشت شماره گذشته، پاره‌ای مباحث مطرح شده در همایش سالانه هیأت پی‌گیری و نظارت بر قانون اساسی با عنوان «قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» مورد بحث قرار گرفت. این همایش در ششم آذرماه 1379 با حضور رئیس جمهور، چند تن از وزراء و معاونین آنها و سایر دست‌اندرکاران برگزار گردید. آنچه در نوشتار حاضر می‌آید در واقع بخش دیگری از موضوعات مورد بحث در نشست مذکور است که عمدتاً بر موضوع هیأت منصفه و نقش و جایگاه آن در قانون اساسی و همچنین مسئله جرایم سیاسی و مطبوعاتی تکیه دارد و بی‌گمان یکی از موضوعاتی است که نیازمند تدقیق و تبیین است.

کلیدواژه‌ها