پورتوآلگره- 2001؛ چشم در برابر چشم

نویسنده

چکیده

اجلاس اجتماع جهانی در یک نگاه; «اجلاس اجتماع جهانی» عرصه بین‌‌الملل جدیدی برای سازماندهی فعالیت‌ها علیه سیاست‌های نئولیبرال و همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جایگزین خواهد بود که اولویت و دستور کار خود را بر عدالت اجتماعی قرار دهند. اجلاس مزبور، سالیانه در شهر پورتوآلگره برزیل و همزمان با اجلاس اقتصاد جهانی در داووس سوئیس (در پایان ژانویه) برگزار می‌شود.

کلیدواژه‌ها