داووس- 2001؛ اقتصاد جهانی نئولیبرال

نویسنده

چکیده

; مجمع اقتصاد جهانی در یک نگاه; مجمع اقتصاد جهانی، بینادی مستقل و غیرانتفاعی است. هدف از تأسیس آن عبارت از پژوهش روحیه‌ی کارآفرینی در راستای منافع عموم جهانیان از طریق افزایش رشد اقتصادی و نیل به پیشرفت اجتماعی است. این مجمع دربرگیرنده محافل بازرگانی، سیاسی و روشنفکری است که متعهد به بهبود وضعیت کنونی جهان هستند.;

کلیدواژه‌ها