تقویم اصلاحات و سازمان تجارت جهانی

نویسنده

چکیده

در نوشتار حاضر ابتدا مقاله جناب آقای دکتر محمدحسین ادیب استاد دانشگاه اصفهان تحت عنوان «تقویم اصلاحات و سازمان تجارت جهانی» ، آورده شده است و در ادامه، نقد این مقاله که توسط جناب آقای دکتر امیرهوشنگ ابراهیمی اقتصاددان به رشته تحریر درآمده از نظرتان می‌گذرد.

کلیدواژه‌ها