مصلحت و جایگاه فقهی آن

نویسنده

چکیده

; مصلحت هم معنای منفعت است و منفعت هرچیزی است که در آن نفع و فایده باشد. مصلحت علاوه بر مفهوم ایجابی فوق، دارای جنبه سلبی دفع مفسدت و مضرت نیز می‌باشد. اصل فایده‌گرایی، امروزه هر چیزی را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است. مباحث مصلحت در علوم اسلامی، در شاخه‌های فقه و اصول و کلام بیشتر مطرح شده است و مبانی کلیه احکام شرعی بر مصلحت استوار است.

کلیدواژه‌ها