اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آیا می­توان تفاوت­هایی که در نحوه تأثیرگذاری برنامه­ریزان بر توسعه شهری و منطقه­ای در سیستم­های برنامه­ریزی مختلف وجود دارد را ناشی از «فرهنگ­های برنامه­ریزی» متفاوت دانست؟ با دریافت فرهنگ برنامه­ریزی به‌مثابه یک سیستم فرهنگی، تصمیم­ها و داوری­های برنامه­ریزان متأثر از چارچوب­های شناختی فردی و جمعی مشترکی است که نمایانگر «دی‌ان‌ای فرهنگی» خاص خود آنها بوده و برنامه­ریزان به‌واسطه آن، بَستر برنامه­ریزی را درک می­کنند. مقاله حاضر با سرآغاز چنین پیش­گزاره­ای، به دنبال پیشنهاد اِنگاشت فرهنگ برنامه­ریزی به­عنوان رهیافتی مناسب برای بازجُست و رمزگشایی از دی‌ان‌ای فرهنگی و نقش فرهنگ در برنامه­ریزی فضایی است. کشف روابط عِلی موضوع پژوهش یعنی برنامه­ریزی فضایی و به­کارگیری انگاشت فرهنگ برنامه­ریزی برای واکاوی آن، چارچوب اساسی مقاله را تشکیل می­دهد که نشان از تبیینی بودن مقاله دارد و با توجه به کشف عرصه­هایِ ناشناخته­ِ واجد نقش در رفتار برنامه­ریزان دارای ماهیت اکتشافی نیز هست. هدف اصلی چنین بازجُستی، اجتناب از اِنگاشت­پردازی تقلیل­گرایانه از سیستم برنامه­ریزی و منفعل دانستن برنامه­ریزان از تفسیر و بازتفسیر قواعد و هنجارها در قالب انگیزه­های فردی و جمعی است. این مقاله به دنبال تدوین روش تجویزی برای برنامه­ریزی نیست، بلکه در پیِ کسب درکی علمی-اجتماعی از ساختار و پویایی­های «چارچوب‌ شناختی» است که این مهم به‌نوبه خود می­تواند مبنایی برای بَسط رویکردهای نظری برنامه­ریزی فضایی شود. به‌منظور فهم چگونگی بَرساخت کاربست­ها و تصمیم­های برنامه‌ریزی در برهمکنش چارچوب­های فردی و جمعی برنامه­ریزان در یک بستر مبتنی بر فرهنگ، مقاله حاضر بازبینی کلی از توسعه اشکال متفاوت چارچوب ‌شناختی در برنامه­ریزی فضایی را ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Planning Culture: Effects of Cognitive Frames of Planners on the Spatial Planning Practices

چکیده [English]

Are there significant variations in the ways planners in different planning systems have influenced urban and regional development? By perception of planning culture as a cultural system, decisions and judgements of planners are affected by both individual and collectively shared cognitive frames, represent­ing the ‘cultural DNA’ through which planners perceive the planning context. This article with such a premise seeks to recommand the planning culture concept as a suitable and usable approach for investigating and decoding the cultural DNA and the role of culture in planning culture. Discovering the casual relations of research issue and application of planning culture for analyzing constitute the basic framework of this article which is indicative of its explanatory as well as exploratory nature because it also explores the unknown areas playing a significant role in the planners’ behavior. The goal of such investigation is to avoid such a reductionist conceptualization of spatial planning and consider the planners too passive to interpret and re-interpret rules and norms in the framework of their individual and collective motivations. The main objective of this article is not to develop a prescriptive method for spatial planning itself, but rather to gain a social scientific understanding of the structure and the dynamics of the ‘cognitive frames’, which could then serve as an inspirational basis for developing theoretical approaches of spatial planning. In order to know how the planning practices and decisions have constructed in interplay of individual and collective frames of planners in a culturised context, the article gives a general overview of the development of different forms of cognitive frames in spatial planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning culture
  • cognitive frame
  • spatial planning
  • planners
  • cultural context