نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه اقتصاد شهری اهمیت فراوانی دارد، به صورتی که هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط قوتش دارای یک برنامه­ راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت، در مسیر بازآفرینی شهری قرار گیرد. در این مقاله حکمرانی خوب به همراه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان برنامه­های راهبردی برای توسعه شهری در نظر گرفته‌ شده است. بدین ترتیب این مطالعه با رویکرد تحلیل توصیفی، ابتدا با استفاده از تکنیک‌های کمی و کیفی و بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدل مطالعه مبنی بر تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت و توسعه شهری مدل­سازی شده و سپس با کمک روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته است. برای گردآوری داده‌های لازم از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش­آزمون استفاده‌ شده ­است. برای سنجش روایی از روش روایی همگرایی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج ‌شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده‌ شده ­است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی با ضریب 579/0، بر مدیریت شهری با ضریب 440/0 و بر توسعه شهری با ضریب 421/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. مدیریت شهری بر توسعه شهری با ضریب 705/0 تأثیر مثبت و معنی­داری دارد، همچنین اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری با ضریب 546/0 و بر توسعه شهری با ضریب 511/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین نتایج تحلیل با در نظر گرفتن حکمرانی خوب به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر نشان می‌دهد که مقدار تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت شهری برابر 631/0 و بر توسعه شهری برابر 629/0 و مقدار تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری برابر 645/0 و بر توسعه شهری برابر 679/0 است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Good Governance and Resistance Economy in Urban Development

چکیده [English]

Today, urban economy has gained a high importance, so that city geographical area should have a strategic plan on the basis of their opportunities and strengths to proceed on the path of urban restructuring in terms of their advantages. In this article, good governance along with resistance economy are considered as strategic plans for urban development. Therefore, this research with an attitude based on descriptive analysis, first, uses quantitative techniques and according to theoretical foundations and previous studies, proposes a model based on the effect of good governance on relationship between social capital and resistance economy on the one hand, and urban management and development, on the other hand, and then studies relations between variables with the help of structural equations method and SmartPLS software. To collect necessary data, the author used questionnaire and to determine their reliability and validity, pre-tests were used. To evaluate validity, convergent validity method with the application of average variance extracted was used and to determine reliability, composite reliability method was used. Findings show that social capital has a positive and significant effect on resistance economy with 0/579 coefficient, on urban management with 0/440 coefficient. Also, resistance economy has a positive and significant effect on urban management with 0/546 coefficient. Also, the results of the analysis by considering good governances moderating variable show the value of the effect of social on urban management equals 0/631and urban development, 0/629 and the value of the effect of resistance economy on urban management equals 0/645 and on urban development, 0/649.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • social capital
  • resistance economy
  • urban management
  • urban development