تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه حکمرانی شایسته شهری به‌عنوان پدیده مفیدی که البته ریشه در تفکرات غربی دارد، بر پیکر مدیریت شهری سایه افکنده که در جستجوی هویت گمشده خویش است. ‌این در حالی است که نه‌تنها دین اسلام دارای قابلیت‌های ارائه مؤلفه‌های حکمرانی شهری شایسته است؛ بلکه حکمرانی شایسته اسلامی از جامعیت بالاتری نسبت به نوع غربی، برای استقرار در شهرهای کشور ایران برخوردار است. بنابراین به علت اهمیت موضوع، ‌این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا به‌منظور تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به تحقیق پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، نه‌تنها دین اسلام دارای قابلیت‌های ارائه مؤلفه‌های حکمرانی شهری شایسته است؛ بلکه از جامعیت بالاتری نسبت به نوع غربی، برای استقرار در شهرهای کشور برخوردار است. ضمن اینکه با تدقیق بر اسناد الگوی پایه پیشرفت شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدبیر مشخص شد که می‌توان بسیاری از مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی شایسته شهری را از این اسناد استخراج کرد؛ هرچند به‌صورت مستقیم هیچ اشاره‌ای به حکمرانی شایسته شهری نشده است. در انتها نیز بر اساس یافته‌های تحقیق، راهکارهایی به‌منظور تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relevance of Good Islamic Urban Governance in the Deepening of Islamic Iranian Progress Model

چکیده [English]

Today, “good urban governance” as a useful phenomenon which, of course, is rooted in Western thinking has overshadowed the urban management which is looking for its lost identity. Whereas, not only it seems that the religion of Islam is able to present urban governance components, but also, it seems good Islamic urban governance enjoy greater comprehensiveness compared to the Western type for being the implemented in the cities of Iran. So, due to the importance of the issue, this article, uses a descriptive-analytical method. It is a applied research, based on library studies and content analysis aimed to deepening the Islamic Iranian Progress Model. Based on research findings, not only does Islam have the capacity to provide the components of good urban governance, but also is more is comprehensive than the Western type for being implemented in the cities of the country. Meanwhile, studying carefully on basic documents related to the progress model containing principles, ideals, prophecy, vision and policy, it was found that we can extract many components of good Islamic urban governance from these documents. But there has been no direct reference to good Islamic urban governance. Finally, based on research findings, some courses of action for deepening the Islamic model of Iran are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • good governance
  • city
  • Islamic Iranian Progress Model