واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 


 

یکی از مهم‏ترین بحث‏های حوزه‏ آسیب‏های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‏ مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب‏شناسی حوزه‏ اجرای خط‏مشی عمومی انجام شده است. بدین‏منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست‏ها و با استفاده از راهبرد مطالعه‏ موردی، مصاحبه‏ شد و مبتنی‌بر روش تحلیل مضمون، شبکه‏ مضامین موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته‏های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط‏مشی‏گذاری در اجرای این سیاست‏ها است. در گام بعد، عناصر شبکه‏ مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان‌دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی‏ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط‏مشی‏گذاری در بخش پردازش و محیط خط‏مشی‏گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر، به‏عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scrutiny of Barriers Pattern in Implementation of Meta-policies on Fighting Against Drugs in Iran

چکیده [English]

 


 

Among the important issues in the field of social damages are the addiction and drugs. This study carried out with the aim of identifying the obstacles of the execution of public policies in the filled of fighting against drugs, declared by supreme leader in the course of the pathology to implement public policies. Therefore 18 experts were interviewed applying case study strategy. Based on the thematic analysis, a thematic network of the obstacles to implement the meta-policies in fighting against drugs emerged. Findings of this research indicate that actors, process, structure, and the context of making policies had played the main role in implementations of the policies. In the next step, the elements of the thematic network were arranged in the framework of CIPP and the relations between them. In this pattern, meta-policies on fighting against drugs in inputs, actors, processes, and the structure of making policies within processing and the context of making policies were placed. Eventually, the nonefficient performance of meta-policies in fighting against drugs is regarded as an outcome of this pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policy
  • implementation
  • public policy implementation
  • implementation barriers
  • meta policies on fighting against drugs