تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 


 

فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1388 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق، 388 مقاله منتشر‌شده در 9 سال گذشته از شماره 54 (بهار 1389) تا شماره 89 (زمستان 1397) مجله راهبرد است و به‌منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به‌صورت نظام‌دار و در قالب 11 شاخص انجام شده است. نتایج موضوعی به‌دست‌آمده نشان‌ می‌دهد مقالات در 11 حوزه اصلی و 40 موضوع جزء، قابل دسته‌بندی هستند که از این میان، موضوع علوم سیاسی با 17 درصد، بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده‌اند. همچنین بیشترین فراوانی در زیر موضوعات به سیاست‌های خارجی با 7 درصد اختصاص یافته است. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شد، به‌گونه‌ای که 800 نفر محقق در نگارش 388 مقاله مشارکت داشته‌اند و در این میان، مشارکت دانشگاه‌های تهرانی بیشتر بوده است. همچنین بررسی مؤلفان مقاله‌ها نیز نشان می‌دهد مؤلفان با رتبه علمی دکتری، دانشجوی دکتری و همچنین استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی روش‌های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی- تحلیلی، روش تحقیق مطالعات کتابخانه‎ای، بررسی منابع و همچنین ابزار بررسی اسناد و تحلیل محتوا از فن‌های پر استقبال پژوهشگران این حوزه بوده است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Articles in Strategy Journal

چکیده [English]

 


 

Strategic Quarterly is the journal of Strategic Research Institute affiliated to the Expediency Council. Its focus is on the subjects related to political science which is considered a subset of humanities. It has obtained a scientific -research grade since the winter of 2009. The purpose of this article is to examine and evaluate the form and content of the articles published in this journal. Its research method is qualitative and is based on content analysis. It uses a descriptive-analytic approach to describe and evaluate the content of the articles within the target community. The statistical population of this research is 388 articles published in the Strategy journal during the last nine years from No. 54 (Spring 2010) to No 89 (Winter 1397). To describe objectively and qualitatively the content of concepts, a survey was conducted systematically with 11 parameters. The results of the thematic study show that the articles are categorized in 11 domains and 40 topics. Among them, the topic of political science with 17 percent, was the most discussed one. Also, the most frequent subject in this domain was foreign policy with seven percent. On the other hand, the rate of participation of researchers was well evaluated, as 800 researchers contributed to 388 articles; it is worth noting that the researchers affiliated to the universities located in Tehran were much more active in this field. Also, an examination of the number of authors shows that the greatest number belongs to Ph.D. students and assistant professors. A study of research methods showed that descriptive-analytic and library research articles, document-based studies content analyses were most popular among researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • article
  • content analysis
  • Strategy
  • political science
  • Expediency Council