بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 


 

توسعه گردشگری به علت وجود بازیگران و ذینفعان مختلف دارای پیچیدگی‌های زیادی است. این پیچیدگی و کنشگری بازیگران مختلف موجب شده است که جهت‌گیری پژوهش‌های حوزه گردشگری در یک دهه گذشته با رویکرد سیستمی روند رو به رشدی داشته باشد و تبیین پویایی‌های سیستم گردشگری در کشور، جایگاه خود را در بین مطالعات مختلف بازنماید. پرسش اصلی که در این مطالعه به دنبال آن بوده‌ایم، این است که انباشت تحقیقات صورت گرفته با این رویکرد سیستمی چگونه بوده و به دنبال پاسخ به کدام مسائل بوده‌اند؟ و دانش انباشته‌شده از چه روش‌هایی استفاده کرده و چه محتوایی را تولید کرده است؟ برای این منظور مجموع پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با گردشگری و رویکرد سیستمی در فاصله سال‌های 1396-1386 مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از جنس مطالعات ثانویه بوده و به روش نظام‌مند انجام شده است و با مراجعه به پایگاه‌های علمی معتبر داخلی به بررسی مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در این زمینه پرداخته است. این مطالعه نشان می‌دهد که غالب پژوهش‌های گردشگری انجام‌شده در کشور با زمینه دانش جغرافیا تهیه شده‌اند و همچنان بررسی صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی در مراحل ابتدایی قرار دارد. همچنین حجم کارهای علمی در این زمینه بسیار ‌اندک بوده و تاکنون تولید ادبیات جامعی که بتواند عناصر و بازیگران سیستم گردشگری را تبیین نماید، صورت نگرفته است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Tourism Research in Iran by Applying a Systemic Approach

چکیده [English]

 


 

Tourism development due to the presence of actors and stakeholders has a lot of complexity. This complexity and agency of various actors have led to the fact that the tourism research has been increasingly oriented towards a systemic approach during the past decade, and the explanation of the dynamics of the tourism system has found its place among different studies in the country.
The main question of this study is how researches conducted by applying systemic approach have been accumulated and to which questions they have intended to answer? What methods the accumulated knowledge have used and what content they have generated? To do this, all of the studies carried out in relation to tourism and systematic approach were investigated during the years between 2007 and 2017. This study is of secondary nature and was conducted in a systematic way. We examined articles, theses and research projects in this field by referring to authoritative domestic databases.
This study shows that most of the tourism research conducted in the country is based on the field of geography, and the study of the tourism industry by applying a systemic approach is in its infancy. Also, the volume of scientific work in this field is very small and so far no comprehensive literature has been developed that can explain the elements and actors of the tourism system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • systemic approach
  • meta-analysis