ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناریوهای آینده کفش در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برنامه‌ریزی برای آینده صنایع در شرایط عدم قطعیت، نیازمند تدوین سناریوی آینده‌پژوهانه است. این کار نیازمند دانش، هزینه و زمان است و انجام آن برای همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، گاهی سناریوهای موجود تدوین‌شده در سطوح مختلف و با رویکردهای مختلف، می‌تواند برای ذینفعان این حوزه قابل استفاده باشد. هدف از این تحقیق آن است که نحوه ارتباط بین سناریو سطح صنعت و سطح بنگاه را در قالب مطالعه موردی صنعت کفش استخراج کند. ابتدا رویکردهای مختلف ادغام سناریوها شناسایی شد. سپس با روش PESTEL و پورتر و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نظر خبرگان صنعت 30 عامل مؤثر بر صنعت شناسایی شد و‌ 11 عامل بااهمیت و دارای عدم قطعیت تشخیص داده شد و درنهایت با ابزار میک مک دو عدم قطعیت مهم اندازه بنگاه و توان رقابت شناسایی شد و با روش GBN، چهار سناریوی فیل‌های پرنده، گیوه بابانوئل، عصر دایناسورها و آل استار کدخدا برای صنعت کفش استخراج شد. در گام بعدی با استفاده از رویکرد زورک در اتصال سناریوها و استفاده از نظر خبرگان، سناریوهای سطح صنعت به سناریوهای باورپذیر در سطح بنگاه در دو اندازه بنگاه بزرگ و کوچک تعمیم داده شد تا باعث تصمیم‌گیری بهتر مدیران این بنگاه‌ها شود. نتایج این تجربه می‌تواند گامی برای توسعه و اتصال سناریوها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-scale Participatory Scenario Approach in Industry and Firm

چکیده [English]

Planning for the future of industries, in an uncertain situation, needs the development of a futuristic scenario. This requires knowledge, cost and time, and it is not possible for all small and large enterprises to do this. On the other hand, sometimes existing scenarios developed at different scales and approaches can be used for stakeholders in this area. The purpose of this article is to extract the relationship between industry-level and firm level scenarios in shoes industries. First, we identified different approaches to integrate scenarios. Then, by using the PESTEL and Porter methods, and by holding semi-structured interviews with industry experts, 30 effective factors were identified on the industry and 11 factors were extracted as important and uncertain factors. Finally, by using Micmac tool, two important uncertainties that are firm's size and competiveness were identified, and by using the GBN method, the four scenarios of Flying Elephants, Santa Claus’ Summer Cotton Shoes, Dinosaurs’ Age, and All Star Headman were extracted. In the next stage, by using Sourk approach in connecting scenarios and experts’ opinions, industry level scenarios were extended to credible scenarios at the firm’s level in small and large size in order to pave the way for better decision making by the firms’ managers. The results of this experience can be a step towards connecting and integrating scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-scale participation scenario
  • industry
  • firm
  • GBN
  • cross-impact analysis