طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی،

چکیده

 


 

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و مؤلفه‏های تأثیرگذار بر الگوی پیشرفت و توسعه با تأکید بر اسلامی و ایرانی بودن از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوی پیشرفت باید کاملا منطبق بر محیط آینده باشد تا بتواند از ناهمواری های آینده عبور کند و اثرگذار باشد. مساله این است که بسیاری از سندهایی که در کشور تنظیم می‏شوند قابلیت اجرا ندارند و اغلب ظرفیت اجرایی شدن ندارند. علت هم این است که آرمان‏هایی که در این سندها آمده با آرمان‏های نسل بعدی که قرار است این سندها را اجرا کنند، همخوانی ندارند. به عبارتی ارزش شناختی ما با ارزش شناختی نسل بعدی متفاوت است. همچنین بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور ما نشان می‏دهد که توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور گردد و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن ارزش‏های اسلامی-ایرانی نیز شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه‏ی اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می‏کند. در این پژوهش با شناسایی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به طراحی الگوی پیشرفت و توسعه متناسب با جامعه اسلامی ایران پرداخته می‏شود. در این پژوهش، که تاکید بر اجرایی شدن الگو در آینده است، ابتدا با مرور ادبیات نظری به بررسی مفاهیمی

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Saba Ojaghi 1
  • Seyed Mahmoud Aghaei Firoozabadi 2
1 PhD Student in Future study, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University
2 PhD Student in Future study, Supreme National Defense University,
چکیده [English]

 


 

The model is a comprehensive blueprint for growth in the path of excellence. Thus, considering the dimensions and elements transforming the model of development with an emphasis on Islamic and Iranian form is extraordinary. The development pattern must be fully consistent with future circumstances so that it can pass through the turbulent future and be valid.
The problem is that many documents that have drafted in the country are not achievable and often cannot be implemented. The reason is that the ultimate goals in these reports are not in compliance with the ideals of the next generation who have to implement the. In other words, our cognitive value is different from the cognitive value of the next generation. Moreover, the examination of the results and consequences of development in our country proves that western-style development not only has not led to the progress of the country yet worst, it has also diminished Islamic-Iranian values. The rationale behind this is in the difference between the principles, requirements, and objectives of development with the principles and objectives of the Islamic society of Iran, therefore, this necessitates the arrangement of a model relevant to the Islamic and Iranian civilization.
This research, which highlights the implementation of the model in the future, firstly, theoretical literature has been reviewed, we analyze concepts such as progress, development, the Islamic-Iranian form, and the correlation between the Islamic-Iranian model with the concept of progress and development. The applied method of the paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian model of progress
  • development
  • futures study
  • justice
 
 
آربلاستر، آنتونى(1367). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب. ترجمه عباس مخبر. تهران.
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا. (1387). جامعه‌شناسی توسعه، تهران، کیهان، چاپ هفتم.
اسماعیلی گیوی، حمیدرضا؛ منصوری، علی نظر؛ موسوی خطیر، سید جلال و احمد فضائلی. (1397). شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، 26(4): 51-78.
افروغ، عماد، مصاحبه با روزنامة جام جم. ( 1389). پیشرفت با عقلانیت غیرابزاری، جام جم آنلاین.
حدادعادل، غلامعلی.(1389). ویژه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. خبرگزاری فارس، سخنرانی در نخستین نشست اندیشه های راهبردی.
خوش‌چهره، مجید؛ حبیبی، نیک‌بخش. (1391). اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران، راهبرد، 21(62): 219-244.
زاهدی مازندرانی (1398). نقد سند الگوی پایه‌ی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر الزامات توسعه، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 23: 69-73.
ساعد، نادر.(1390). چارچوب تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جنبه‌های دفاعی آن، رهیافتی حقوقی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 9(32).
سلیمی فر، مصطفى.(1390). مقدمه‌ای بر الگوی توسعه اسلامی ایرانی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جلد1، تهران، پیام عدالت.
سنچولی، زینب. (1392). تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. فصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی –ایرانی، 2(3): 76-102.
عبدالملکی، حجت اله. (1391). الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه‌ای (مقدمه‌ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه‌‌ریزی)، دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، 4(2): 21-51.
علایی، حسین. (1390). مؤلفه های تأثیر گذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس. مجله سیاست دفاعی، 74: 41-9.
عیوضی، محمد رحیم. (1395). شش پرسش و پاسخ آینده‌پژوهانه پیرامون سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت 1395.
قاضی زاده، سید ضیاء الدین. (1389). الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح. فصلنامة راهبرد دفاعی، سال هشتم، 31: 62-31.
کاپلستون، فردریک. (1376). تاریخ فلسفه. ترجمه بهاءالدین خرمشاهى. تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش.
کرامت زاده، عبدالمجید. (1387). تفکر راهبردی و آینده پژوهی، مجله سیاست دفاعی، 16(62).
محمدی ری شهری، محمد. (1378). میزان الحکمه. قم: مؤسسه دارالحدیث.
مصباح یزدى، محمد تقى. (1378 ).آموزش فلسفه. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مقام معظم رهبری، بیانات در دانشگاه سمنان، وبگاه مقام معظم رهبری، ( 18/8/1385).
مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان استان کردستان، وبگاه مقام معظم رهبری، (27/2/1388).
مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه مقام معظم رهبری، (25/2/1386).
مقام معظم رهبری، بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، وبگاه مقام معظم رهبری (10/9/138).
میر معزی، سید حسین. (1389). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محصول اسلامی سازی علوم انسانی. نخستین نشست اندیشه های راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی.
میرمعزی، سید حسین (1391). الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اسلامی‌سازی علوم انسانی، ماهنامه زمانه، شماره 7.
 
Sturdivant, P. F. (1977), Business and Society: A Managerial Approach, New York, Richard D. Irwin.
Cambridge Dictionary, Retrieved from: http://dictionary. Cambridge.org.
Oxford Dictionary, Retrieved from: http:// en.oxforddictionaries.com.
Johnson, G. (2008). A brief history of the idea of progress, The Occidental Quarterly, 8(1): 7-16.