فهرست مقالات


شماره 85 سال 26
زمستان 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13961123932405003746 ارزیابی و کاهش فاصله گفتمانی سازمان‌های فرهنگی و مخاطبان بر اساس راست‌مغزی- چپ‌مغزی
علی نوری مطلق
2 139611231013585003747 الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها
علی رضایی میرقائد
میرعلی سیدنقوی
حامد دهقانان
مقصود امیری
3 139611231044175003748 از بررسی حکمرانی خوب تا الگوي حکمرانی پایدار
محمدرحیم عیوضی
نازنین مرزبان
معصومه صالحی
4 139611231049205003749 تبیین رابطه بين عوامل محيطي مؤثر بر برنامه‌ريزي استراتژيك فرهنگي
اکبر بهمنی
رضا زارع
حامد فاضلی کبریا
5 139611231055485003750 ساختارشناسی گروه‌‌های مجرمانه سازمان‌یافته در فضای سایبر
جعفر کوشا
حسین روزگار
علی رحمتی
6 139611231113545003751 اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسيس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی)
عباس مجدآبادی
عبداله علم خواه
7 139611231117365003752 تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت
احسان فلاحی
محمدجعفر جوادی‌ارجمند
8 139611231123145003753 نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
عبدالحمید معرفی محمدی