فهرست مقالات


شماره 72 سال 23
پاییز 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409071134345000112 بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم
علی محسنی
عباس فرهادی
ناهید قمریان
2 139409071435425000114 فلسفه سیاسی در عصر جهانی
محمدتقی قزلسفلی
3 13940907143935000115 سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ (با تأکید بر نظریه‌های پی‌یر بوردیو و دیوید تراسبی)
محمد گنجی
امین حیدریان
4 13940907144425000116 عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی و مردم‌سالاری دینی
فرهاد کرامت
5 139409071458575000117 حقوق بین‌الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)
محمد آهنی امینه
فاطمه زهرا فتح اللهی
6 13940907153395000118 سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه
سیده آل محمد
بهرام ملک‌محمدی
احمدرضا یاوری
مهسا یزدان‌پناه
7 139409071516445000119 ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)
ابوالحسن فقیهی
محمد ذاکری
اسماعیل اسدی
8 139409071523155000120 بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا
مسعود رضائی
سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
9 139409071526195000121 بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی
غلامحسن محمدی
10 139410261437145001657 سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی
علی خواجه‌نایینی
کیومرث اشتریان
صفیه سادات هاشمی