فهرست مقالات


شماره 73 سال 23
زمستان 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394090311125000056 بررسی وضعیت رقابت در سپهر رسانه‌ای کشور
مجید بلالی
طاهر روشندل اربطانی
محمد مهدی ذوالفقارزاده
2 13940903118475000059 مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی
علیرضا طالب‌پور
منصور شیدایی
مریم خلیل‌زاده سلماسی
کینوش عمادی
3 139409031120125000062 قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران
مجید میرحسینی
فرسیما خامسی پور
4 139409031133325000066 فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام
کریم مهری
بهجت یزدخواستی
محمدحسین پناهی
5 13940903114815000067 تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن
مهدی طغیانی
مرتضی درخشان
6 139409031152305000068 نگاهی برساخت گرایانه به روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا
مهناز گودرزی
حسین مفید احمدی
7 139409031239475000076 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان
مهدی نویدادهم
حمید شفیع‌زاده
8 139409031246145000077 جریان‌شناسی نیروهای سیاسی
غلامرضا خواجه‌سروی
محمدمحسن شارعی