اخبار نشریه

اطلاعیه مهم:‌ فقط به مقالات با موضوعات و محورهای ذیل این اطلاعیه ترتیب اثر داده خواهد شد...

به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می رساند: فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد بنا به ماموریت تامین نیازهای پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویکرد جدید خود صرفا پذیرای مقالاتی خواهد بود که متضمن جدیدترین مطالعات کیفی و کاربردی با هدف مساله شناسی و نوآوری راهبردی، در حوزه های علوم سیاسی، دفاعی و امنیتی باشد

لازم به ذکراست به مقالاتی که خارج از حوزه  های پژوهشی فوق باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.