اخبار نشریه

شماره 94 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد منتشر شد

آخرین نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره94) بر روی سابت قرار گرفت.

علاقمندان گرامی میتوانند با مراجعه به آدرس : http://rahbord.csr.ir/ آن را مشاهده و به صورت رایگان دانلود نمایند.