اخبار نشریه

انتشار نسخه شماره 92 (پاییز98) فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

آخرین نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره92) بر روی سابت قرار گرفت.

علاقمندان گرامی میتوانند با مراجعه به آدرس : http://rahbord.csr.ir/ آن را مشاهده و به صورت رایگان دانلود نمایند.