اخبار نشریه

انتشار شماره 91-(تابستان1398)-(سال بیست و هشتم) فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد

آخرین نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره91) بر روی سابت قرار گرفت.

علاقمندان گرامی میتوانند با مراجعه به آدرس : http://rahbord.csr.ir/current   آن را مشاهده و به صورت رایگان دانلود نمایند.