اخبار نشریه

نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره90) بر روی سابت قرار گرفت.

نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره90) بر روی سابت قرار گرفت.

علاقمندان گرامی میتوانند با مراجعه به آدرس : http://rahbord.csr.ir/current   آن را مشاهده و به صورت رایگان دانلود نمایند.