اخبار نشریه

آخرین نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره90) بر روی سابت قرار گرفت.

آخرین نسخه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (شماره90) بر روی سابت قرار گرفت.

علاقمندان گرامی میتوانند با مراجعه به آدرس : http://rahbord.csr.ir/current   آن را مشاهده و به صورت رایگان دانلود نمایند.