اهداف و چشم انداز


 فصلنامه راهبرد به بررسی مقالاتی که دارای یافته‌های جدید علمی در حوزه مطالعات راهبردی باشند، می‌پردازد.

با عنایت به ضرورت رعایت معیارهای علمی- پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شود که حاصل مطالعات و ارائه مباحث جدید در زمینه آینده‌پژوهی و سناریونگاری باشند. لذا مقالاتی که صرفاً مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد نوآوری باشد یا با رویکرد نشریه تنظیم نشود، پذیرفته نخواهند شد. ضمناً مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های دکتری با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است و مقالات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری صرفاً در صورتی برای داوری پذیرفته می‌شود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیئت علمی نگارش یافته باشد.