شناسنامه


صاحب امتیاز

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

مدیر مسئول 

دکتر محسن رضایی میرقائد

دانشیار دانشگاه امام‌حسین(ع)

 

 

 

 

سردبیر

دکتر محمدرحیم عیوضی

استاد دانشگاه شاهد

 

 

دبیر اجرایی

مهناز رجبی