شناسنامه


صاحب امتیاز:پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 مدیر مسئول :دکتر محسن رضایی میرقائد/دانشیار دانشگاه امام‌حسین(ع)

 سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی/استاد دانشگاه شاهد

 دبیر اجرایی:عفیفه عابدی