شناسنامه


صاحب امتیاز

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

مدیر مسئول و رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر محسن رضایی

دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

 

 

 

سردبیر

دکتر محمدرحیم عیوضی

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

 

 

مدیر و دبیر اجرایی

مهناز رجبی