مقاله


کد مقاله : 139810295014584

عنوان مقاله : تأثیر مشارکت سرمایه‏ گذاران نهادی در سیاست‏ گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام

نشریه شماره : 92 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 59

فایل های مقاله : 717 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسفندیار دشمن زیاری doshmanziari@gmail.com استادیار دکترا
2 مریم اکبری فرد Makbari.fard@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت‏های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‏های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست‏گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه‏گذاران نهادی متغیر تعدیل‏گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع‏آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می‏ دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می‏یابد. مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم‏افزایی ‏‏سرمایه‏گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می‏دهد سرمایه‏ گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می‏ کنند.