مقاله


کد مقاله : 139808015004150

عنوان مقاله : ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناريوهاي آينده كفش در ايران)

نشریه شماره : 91 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 111

فایل های مقاله : 948 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدامین قلمبر Aminghalambor@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدمحمد مقیمی moghimi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 سیدمحمود حسینی sm-hosseini@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
4 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

برنامه‌ريزي براي آينده صنايع در شرايط عدم قطعيت، نيازمند تدوين سناريوي آینده‌پژوهانه است. اين كار نيازمند دانش، هزينه و زمان است و انجام آن براي همه بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ امکان‌پذیر نيست. از طرف ديگر، گاهي سناريوهاي موجود تدوین‌شده در سطوح مختلف و با رويكردهاي مختلف، مي‌تواند براي ذينفعان اين حوزه قابل استفاده باشد. هدف از اين تحقيق آن است كه نحوه ارتباط بين سناريو سطح صنعت و سطح بنگاه را در قالب مطالعه موردي صنعت كفش استخراج كند. ابتدا رويكردهاي مختلف ادغام سناريوها شناسايي شد. سپس با روش PESTEL و پورتر و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نظر خبرگان صنعت 30 عامل مؤثر بر صنعت شناسايي شد و‌ 11 عامل بااهمیت و داراي عدم قطعيت تشخيص داده شد و درنهایت با ابزار ميك مك دو عدم قطعيت مهم اندازه بنگاه و توان رقابت شناسايي شد و با روش GBN، چهار سناريوي فیل‌های پرنده، گيوه بابانوئل، عصر دايناسورها و آل استار كدخدا براي صنعت كفش استخراج شد. در گام بعدي با استفاده از رويكرد زورك در اتصال سناريوها و استفاده از نظر خبرگان، سناريوهاي سطح صنعت به سناريوهاي باورپذیر در سطح بنگاه در دو اندازه بنگاه بزرگ و كوچك تعميم داده شد تا باعث تصمیم‌گیری بهتر مديران اين بنگاه‌ها شود. نتایج اين تجربه مي‌تواند گامي براي توسعه و اتصال سناريوها باشد.