مقاله


کد مقاله : 139806115003860

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی

نشریه شماره : 93 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 2621

فایل های مقاله : 783 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پرویز قربانی drparvizghorbani@gmail.com مدرس دکترا
2 جمشید عدالتیان شهریاری dr.edalatian@yahoo.de استادیار دکترا
3 فریده حق شناس کاشانی fahaghshenaskashani_93@yahoo.com استادیار دکترا
4 محمدرضا کاباران زاد قدیم kabaranzad@yahoo.com دانشیار دکترا
5 نصرت الله شادنوش n.shadnoush@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی، به مطالعه و بررسی مؤلفه‌های کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در مرحله کیفی، ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان کارآفرینی واقتصاد مقاومتی با حجم نمونه 25 نفر بود و نمونه‌گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انجام شد. تجزیه‌و‌تحلیل یافته‌ها به روش نظریه داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک انجام شده و در مرحله کمی، ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته و نمونه آماری پژوهش، دربردارندۀ 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور ایران بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی در این اقتصاد شامل پنج مؤلفه (به‌ترتیب اولویت) 1. اقتصاد کارآفرینی با شدت تأثیر 834/0؛ 2. اقتصاد دانش‌بنیان با شدت تأثیر 789/0؛ 3. برون‌گرایی با شدت تأثیر 758/0؛ 4. بخش خصوصی فعال با شدت تأثیر 749/0؛ و 5. درون‌زایی با شدت تأثیر 737/0 است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در فرایند پژوهش، در نخستین گام برای تحقق کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، به اقتصاد کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان روی آورد.