مقاله


کد مقاله : 139806025003812

عنوان مقاله : واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها و ‌دستاوردها

نشریه شماره : 92 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 109

فایل های مقاله : 973 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مهدی صالحی salehi.project2019@gmail.com مدرس دانشجوی دکترا
2 علیرضا امیرکبیری Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir استادیار دکترا
3 علی آقامحمدی aliaghamohammady1@gmail.comm - دکترا
4 غلامرضا حیدری کرد زنگنه Heidari@ipo.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در سال‌های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در زمینه‌های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می‌شود؛ و این در حالی است که بودجه‌های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های دولتی کافی نبوده و پروژه‌های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه‌های مورد نیاز و با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها از ابتدای شکل‌گیری ضرورت دارد. به‌طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و تعیین چالش‌ها، ‌راهبردها ‌و ‌دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و امکان‌سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش‌های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحليلي عامل اکتشافی، به‌منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی‌داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می‌دهد. در تعیین تعداد عامل‌های قابل‌استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده‌ها را تبیین می‌کنند. بدین ترتیب عامل‌های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست‌ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه‌بخش خصوصی، بدست آمد.