مقاله


کد مقاله : 139805195003634

عنوان مقاله : تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

نشریه شماره : 90 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 211

فایل های مقاله : 1.48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید میرزایی Mirzaie67.mail@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد مبینی Mobini20@yahoo.com استادیار دکترا
3 نورالدین میرزائی Mirza683@yahoo.com استادیار دکترا
4 غلامرضا معمارزاده طهران gmemar@gmail.com دانشیار دکترا
5 محمود مدیری m_modiri@azad.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا است. در این راستا ضمن احصاء‌ نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت فضای فرهنگی کشور با اخذ نظر خبرگان روابط بین‌الملل و متخصصان فرهنگی، راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران شناسایی شد. هدف پژوهش اکتشافی، نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش پیمایشی، تحلیل داده‌ها تلفیقی (کمی-کیفی) است. شناسایی شاخص‌های SWOT از روش‌دلفی )کیفی) و تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی از روش برنامه‌ریزی راهبردی فرد.آر.دیوید (کمی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش با حجم نمونه منطبق بوده و روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند از نوع نمونه‌گیری قضاوتی است و شامل دو گروه: خبرگان روابط بین‌الملل و متخصصان فرهنگی به تعداد 20 نفر است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از فهرست کنترل خبرگی و تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل نتایج دلفی انجام گرفت و با به‌کارگیری ابزارهای برنامه‌ریزی راهبردی (SWOT و QSPM) درنهایت 10 راهبرد بهینه ارائه شد. این راهبردها به‌کارگیری ظرفیت فضای مجازی و نسل‌جوان در راستای خنثی‌سازی اقدامات دشمن ‌با تولید محتواي سازنده فرهنگی، هدایت فضای فرهنگی کشور جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت صادرات فرهنگی در منطقه غرب آسیا، تأثیرگذاری در تخصیص هدفمند اعتبارات فرهنگی به نخبگان جهت ارتقاء‌ جاذبه‌های فرهنگی بومی، اعمال سیاست‌های منطبق با رهنمودهای رهبری در حوزه‌های فرهنگی‌ جهت ‌گسترش نفوذ منطقه‌ای، مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن و به‌کارگیری ظرفیت منتقدان در راستای خنثی‌سازی اقدامات دشمن، عملیات رسانه‌ای و مجازی با به‌کارگیری شیوه‌های مناسب جهت انتقال فرهنگ ایرانی‌اسلامی، مدیریت تولیدات فرهنگی در فضای مجازی و حقیقی جهت اثرگذاری در منطقه غرب آسیا، ظرفیت‌سازی در کارگروه‌های تخصصی فرهنگی جهت تقویت و تولید محتوای فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی منطبق با سیاست‌های کشور در منطقه، به‌کارگیری راهبردهای تهاجمی به‌جای راهبردهای تدافعی و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی در مقابل اقدامات دشمن جهت تغییر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، برنامه‌ریزی مناسب جهت هدایت کیفی فضای فرهنگی با رویکرد افزایش نفوذ فرهنگی و تأثیرگذاری در منطقه می‌باشند.