مقاله


کد مقاله : 139805195003628

عنوان مقاله : ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی

نشریه شماره : 90 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 164

فایل های مقاله : 732 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داریوش پورسراجیان poursarrajian@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدسعید تسلیمی taslimi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 مجتبی امیری mamiry@ut.ac.ir استادیار دکترا
4 علینقی مشایخی mashayekhi@sharif.edu استاد دکترا

چکیده مقاله

پارک‌های علم و فناوری نقش مهمی در شبکه اقتصاد دانش‌بنیان از طریق مدیریت منابع انسانی و در تعامل با نهادهای مختلف منطقه‌ایی بازی می‌کنند. لذا تحلیل و طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری هم از حیث اهمیت و هم ماهیت تعاملی آن ضروری است. به‌ویژه اینکه بررسی مدل‌های موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری نشان می‌دهد که این مدل‏ها عمدتاً در سطح یکی از نهادهای مؤثر در شبکه ارزش پارک‌های علم و فناوری به این موضوع پرداخته‌اند. پژوهش حاضر با توجه به ویژگی کل‌گرایی و تمرکز رویکرد پویایی‌های سیستمی بر تعامل بین اجزای سیستم به‌عنوان روش تحقیق، درصدد تبیین مدل تعاملی مذکور برآمده است. این مدل از طریق برگزاری 15 جلسه مدل‌سازی گروهی با ذینفعان مسئله به طراحی، آزمودن و درنهایت شناسایی و شبیه‌سازی راهکارهای مختلف ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که تمرکز بر ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی ستادی به شکل توأمان، میرایی حمایت‌های پارک از شرکت‌های فناوری مستقر و توسعه ارتباطات به‌ویژه از جهت توسعه جریان انتقال فناوری، ایجاد بازار، تبادل فکری و انسانی بیشترین نقش را در بهره‌وری الگوی مورد نظر دارد.