مقاله


کد مقاله : 139805175003622

عنوان مقاله : مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دو وجهی

نشریه شماره : 92 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 144

فایل های مقاله : 1/31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعیل مرزبان marzban475@yahoo.com دانشجو دکترا
2 محسن قدمی dr.gadami@gmail.com دانشیار دکترا
3 علی اکبر رضایی sun19717@yahoo.com دانشیار دکترا
4 سید رضا صالحی امیری salehiamiri@gmail.com دانشیار دکترا
5 عباس طلوعی toloie@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش طراحی مدل بازآفریني در رسانه ملي براساس فرایندهاي مدیریت استراتژیک متعادل دو وجهی می‌باشد، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می‌باشد. حجم نمونة 272 نفر می‌باشد و برای تحليل داده‌ها از آزمون¬های ¬همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه¬ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به دست آمده در مدل ارائه شده نشان می‌دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به‌عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل‌دهی مجدد نظام کسب و کار، درک اقتصادی و نقش رهبری می‌باشند و فرایند‌های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به‌عنوان عوامل موثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می‌باشند که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تاثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می‌توانند در هر نقطه‌ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود ولیکن درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش¬گر و تعاملی مخاطب در رسانه می‌باشد به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.