بازشناسي مولفه‌هاي فرهنگ دفاعي و قدرت ملي در منظومه فکري مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی)

مقاله


کد مقاله : 13970728180385004517

عنوان مقاله : بازشناسي مولفه‌هاي فرهنگ دفاعي و قدرت ملي در منظومه فکري مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی)

نشریه شماره : 88 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 894 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالفضل پورمنافی a.pourmanafi@gmail.com استادیار دکترا
2 داود دعاگویان da.doagooyan@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمد سهرابی agha-yosef@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف اين تحقيق در زمينه مطالعات راهبردي و با هدف شناسايي و رتبه‌بندي مولفه‌هاي فرهنگ دفاعي و قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران از منظر مقام معظم رهبري انجام شده است. از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش، کمي و کيفي به روش توصيفي- پيمايشي است. تجزیه‌وتحلیل يافته‌ها به روش تحليل ماتريس و فرايند تحليل سلسله مراتبي با استفاده از AHP انجام شده است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در بخش مطالعات نظري شامل بيانات مقام معظم رهبري، کتاب‌‌ها، مقاله‌ها، رساله‌ها و منابع علمي مرتبط با موضوع تحقيق و در بخش ميداني شامل: مصاحبه کيفي با خبرگان و ابزار مشاهده است. جامعه آماري شامل خبرگان قدرت ملي، فرهنگ دفاعي، علوم سياسي و مطالعات راهبردي با حجم نمونه 15 نفر با نمونه‌گيري به روش گلوله برفي است. تجزیه‌وتحلیل يافته‌‌ها نشان مي‌‌دهد فرهنگ دفاعي و قدرت ملي جمهوری اسلامی ايران از جنبه ساختاري و مادي شامل هفت مولفه عزم ملي و عزتمندی ملت، توان دفاعي، اقتدار اقتصادي، وسعت و موقعيت ژئوپلیتیک، تنوع جمعيتي و قوميتي، پيشرفت علمي، انرژي و ذخاير طبيعي است. همچنين از جنبه محتوايي و معنوي شامل شش مولفه تقويت روحيه ملي، مشارکت مردمي، خوداتکایی و نگاه به درون، اعتمادبه‌نفس، فرهنگ جهاد و شهادت‌طلبی، بصيرت و دشمن‌شناسی است. مولفه‌‌هاي فرهنگ دفاعي موثر بر استحکام قدرت ملي از منظر مقام معظم رهبري چارچوبي را شامل مي‌شود که ظرفيت‌هاي فکري، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در آن نهفته است و براساس نتايج به‌دست آمده، مولفه‌هاي پيشرفت علمي و بصيرت و دشمن‌شناسی داراي اهميت بيشتري هستند.