نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

مقاله


کد مقاله : 139705211631115004269

عنوان مقاله : نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

نشریه شماره : 87 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 148

فایل های مقاله : 1.44 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی دادخواه eco.dadkhah@gmail.com دانشجو دکترا
2 غلامرضا زمانیان Zamanian@eco.usb.ac.ir دانشیار دکترا
3 نظر دهمرده قلعه‌نو nazar@hamoon.usb.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه اقتصاد شهری اهمیت فراوانی دارد، به صورتی که هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط قوتش دارای یک برنامه¬ راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت، در مسیر بازآفرینی شهری قرار گیرد. در این مقاله حکمرانی خوب به همراه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان برنامه¬های راهبردی براي توسعه شهری در نظر گرفته‌ شده است. بدین ترتیب این مطالعه با رویکرد تحلیل توصیفی، ابتدا با استفاده از تکنیک‌های کمی و کیفی و بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدل مطالعه مبنی بر تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت و توسعه شهری مدل¬سازی شده و سپس با کمک روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته است. برای گردآوری داده‌های لازم از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش¬آزمون استفاده‌ شده ¬است. برای سنجش روایی از روش روایی همگرایی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج ‌شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده‌ شده ¬است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی با ضریب 579/0، بر مدیریت شهری با ضریب 440/0 و بر توسعه شهری با ضریب 421/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. مدیریت شهری بر توسعه شهری با ضریب 705/0 تأثیر مثبت و معنی¬داری دارد، همچنین اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری با ضریب 546/0 و بر توسعه شهری با ضریب 511/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین نتایج تحلیل با در نظر گرفتن حکمرانی خوب به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر نشان می‌دهد که مقدار تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت شهری برابر 631/0 و بر توسعه شهری برابر 629/0 و مقدار تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری برابر 645/0 و بر توسعه شهری برابر 679/0 است