الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها

مقاله


کد مقاله : 139611231013585003747

عنوان مقاله : الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها

نشریه شماره : 85 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 462

فایل های مقاله : 615 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی رضایی میرقائد alirezaeimirghaed@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 میرعلی سیدنقوی asnagavi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 حامد دهقانان dehghanan@atu.ac.ir مدرس دکترا
4 مقصود امیری amiri@atu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی و تبیین ویژگی‌های شبکه و کارکردهای منابع انسانی مربوط به هر شبکه با استفاده از معماری منابع انسانی به‌منظور ارتقای یادگیری دوجانبه در شرکت ساپکو است. روش تحقیق این پژوهش تبیینی- توصیفی و جمع‌آوری داده مبتنی بر مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) است كه در سه مرحله انجام می‌شود. پس از مطالعات نظری، در مرحله نخست، پرسشنامه معماری به‌منظور تفکیک مشاغل میان مدیران و معاونان شرکت ساپکو توزیع شد. بعد از تفکیک مشاغل و مشخص‌شدن اینکه کدام مشاغل در کدام گونه معماری قرار می‌گیرد، پرسشنامه شبکه که برحسب تراکم، همگنی و اعتماد طراحی‌شده است، میان هرگونه از مشاغل توزیع شد. سپس پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی که برحسب پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه طراحی ‌شده است، میان مدیران و معاونان توزیع گردید تا نوع مناسب کارکردهای منابع انسانی برای هرگونه مشخص شود. داده‌های حاصل از مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) از طریق تحلیل استنباطی و با استفاده از تی تک‌نمونه (تی استیودنت) آزمون شد. نتایج پژوهش نشان مي‌دهد كه مشاغل دانش‌محور دارای تراکم و همگنی متوسط هستند، ولی اعتماد درون‌گروهی و برون‌گروهی بالایی دارند. مشاغل قرار گرفته در گونه معماری شغل‌محور دارای تراکم، همگنی و اعتماد درون‌گروهی بالایی هستند، درنهايت میان کارکنان موجود در گونه هم‌پیمانان نیز تراکم و همگنی پایین و اعتماد برون¬گروهی بالا به دست آمد که با تشخیص ویژگی هر کدام از انواع معماری مدیران با دید بهتری می¬توانند برای کارکنان خود برنامه¬ریزی کنند. همچنین مشخص شد که در انواع شبکه باید کارکردهای منابع انسانی طوری باشد که دوجانبه‌گرایی در سازمان ارتقا یابد.