مقاله


کد مقاله : 13960426920235003139

عنوان مقاله : بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالي و مصرف انرژي بر رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادي

نشریه شماره : 83 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 525

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید آقایی m.aghaei@umz.ac.ir استادیار دکترا
2 مهدیه رضاقلی زاده m.gholizadeh@umz.ac.ir استادیار دکترا
3 یوسف عیسی‌زاده روشن Y.eisazadeh@umz.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام‌شده نیز با توجه به هدف و ديدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوي رشد اقتصادی لحاظ می‌شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگري در رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی در ایران به‌عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی‌که بر اساس نظريه‌های موجود، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالي و مصرف انرژي نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوي رشد تعميم‌يافته سولو و تکنيک خود‌رگرسیون‌برداري با وقفه‌هاي توزيعي کرانه‌اي (ARDL Bounding Test) براي الگو‌سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که گردشگري بین‌الملل، توسعه مالي، مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معنی‌داري بر رشد اقتصادي ایران داشته و برآورد رابطه عليت بين متغيرها نیز نشان‌دهنده وجود رابطه عليت از تمامی این متغيرها به رشد اقتصادي است، درحالی‌که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه عليت بین عوامل مؤثر بر گردشگري بین‌الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالي و مصرف انرژي به گردشگري بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگري بین‌الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید كرد.