مقاله


کد مقاله : 13960426811545003136

عنوان مقاله : آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران

نشریه شماره : 83 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 397

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی خیشوند khishvand52@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 صدیقه محمداسماعیل m.esmaeili2@gmail.com استادیار دکترا
3 فهیمه باب‌الحوائجی f.babalhavaeji@gmail.com دانشیار دکترا
4 فاطمه نوشین‌فرد nooshinfar2000@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکپارچه‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران با موانعی مواجه است که می‏توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته‌بندی کرد. جامعه پژوهش در برگیرنده اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات، دانش‌شناسی و دست‌اندرکاران دولت الکترونیک بود که به دلیل محدود‌بودن تعداد افراد، نمونه‌گیری انجام نشد. به‌منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی‌شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و از الگوی تحلیل عاملی تأییدی دومرحله‌ای (CFA) با استفاده از نرم‌افزار LISREL براي بررسی تأثیر مؤلفه‌های تبیین‌کننده موانع یکپارچه‌سازی دولت الکترونیک استفاده گردید. از کل جامعه پژوهش 134 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه كردند. از نظر پاسخگویان، درجه اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی از همه موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.