حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها

مقاله


کد مقاله : 1395122591325002795

عنوان مقاله : حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها

نشریه شماره : 81 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 629

فایل های مقاله : 1.22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی‌اصغر آدینه‌وند adineh.ir@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهدی علیان m.alian_87@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

امروزه الگوی حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهري معاصر به‌خوبي نشان دهد. یکی از نکته‌های بسیار مهم برای پیاده‌كردن این الگو در مدیریت شهری ایران، معرفه‌سازی از مؤلفه‌های کلان حکمرانی خوب شهری و همچنین میزان اختلاف اهمیت بین این مؤلفه‌ها و معرفه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف مذکور، مقاله حاضر که از نظر ماهیت، کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است، با شیوه جمع‌آوری اطلاعات پيمايشی- کتابخانه‌ای، تدوین شد. در این پژوهش ابتدا به‌صورت نظری به تحلیل و تفسیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری در ديگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخت شده است و در ادامه برای پی‌بردن به میزان اهمیت مؤلفه‌ها و معرفه‌های حکمرانی خوب شهری از الگوي تحلیلی تاپسيس استفاده شده است. به این معنا که شاخص‌ها توسط پنج متخصص در زمینه تطبیق حکمرانی خوب شهری در ایران ارزیابی شده و با استفاده از الگوي تحلیلی تاپسيس رتبه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج تحقیق، اولویت و اهمیت مؤلفه‌ها و معرفه‌های حاکمیت قانون، مشارکت و عدالت را نسبت به ديگر مؤلفه‌ها و معرفه‌های حکمرانی خوب شهری برای مدیریت شهری ایران نشان می‌دهد.