بررسي جامعه‌شناختی هزينه مبادله و تأثیر آن بر روي کنش اقتصادي کارآفرينان (مورد مطالعه: کارآفرينان استان همدان)

مقاله


کد مقاله : 1394101290465001607

عنوان مقاله : بررسي جامعه‌شناختی هزينه مبادله و تأثیر آن بر روي کنش اقتصادي کارآفرينان (مورد مطالعه: کارآفرينان استان همدان)

نشریه شماره : 75 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 904

فایل های مقاله : 852 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید خالقی‌فر khaleghi.majid@gmail.com دانشجو دکترا
2 وحید قاسمی v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir دانشیار دکترا
3 رضا همتی rhemati@gmail.com استادیار دکترا
4 شکوفه فرهمند farahmand.shekoofeh@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اين تحقيق سنجش رابطه هزینه‌های اجتماعی مبادله با کنش اقتصادی نامولد است. چارچوب نظري تحقيق را نظريه‌هاي نهادگرايان جديد و به‌خصوص نظريه داگلاس نورث تشکيل مي‌دهد. نهادها، قوانین رسمی، غیر‌رسمی و قواعد بازی در هر جامعه‌ای هستند که نااطمینانی در مبادله را کاهش می‌دهند. پژوهش حاضر به روش پيمايش و نمونه‌گيري، به‌صورت ترکيبي (مطبق و تصادفي ساده) از بين کارآفرينان استان همدان به تعداد 370 نفر صورت گرفته است. تحليل مدل معادله ساختاري با استفاده از نرم‌افزار آموس انجام شد که طی آن شاخص برازش مطلق (کاي اسکوئر بهنجار) به مقدار 71/4CMIN/DF= به همراه ساير شاخص‌هاي مدل، مورد تأیيد می‌باشد. ضريب استاندارد به‌دست آمده نشان مي‌دهد که با ثابت فرض کردن ساير متغيرها به‌طور متوسط مؤلفه‌هاي هزينه مبادله مورد نظر اين تحقيق به ميزان 49/0 بر روي کارآفريني نامولد تأثيرگذار است. يافته‌ها حاکي از آن است که با بالارفتن هزینه‌های مبادله، کارآفرینان از حوزه کارآفرینی مولد خارج شده و به‌سمت کارآفرینی نامولد گرایش پیدا می‌کنند. از دیگر نتایج مهم تحقیق می‌توان به معنی‌داری احساس امنیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عام، اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی، همیاری، خاص‌گرايي، ثبات قوانين و بخشنامه‌ها، دخالت دولت در اقتصاد، حسن اجراي قراردادها و تضمین حقوق مالکیت با کارآفرینی نامولد اشاره کرد. همچنين قدرت تبيين مدل نشان مي‌دهد 30درصد از واريانس کارآفريني نامولد ناشي از متغيرهاي موجود در مدل است