ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی

مقاله


کد مقاله : 13940916940485000412

عنوان مقاله : ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی

نشریه شماره : 66 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 765

فایل های مقاله : 359 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا نوروززاده rezanorouzzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
2 حمید شفیع‌زاده shafizadeh11@gmail.com استادیار دکترا
3 شادی روحانی shdrouhani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

قانون برنامه پنجم توسعه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش كليدي دارد، زیرا این برنامه‌ سندی است که به عنوان رهنمودی برای ويژگي‌های کلی، رشد و توسعه بخش‌ها از جمله بخش علم و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا در قانون برنامه پنجم توسعه بخش علم و فناوری به سیاست‌های مورد تأکید در اسناد فرداستی توجه شده است؟ این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره‌ گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می‌شود كه 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک ‌لیست و فرم‌های محقق‌ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل – توصیفی استفاده شده است. براساس يافتههاي تحقيق سیاست‌های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های فرابخشی و بین‌المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقهبندي و در نهايت، مواد قانونی بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم بخش علم و فناوری با سياست‌هاي محوري اسناد فرادستی تطبیق شده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تدوین مواد بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های محوری توصیه‌شده اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته شده است