رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

مقاله


کد مقاله : 1394091693335000408

عنوان مقاله : رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

نشریه شماره : 66 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 784

فایل های مقاله : 298 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهروز ابراهیمی ebrahimi_shahrooz@yahoo.com استادیار دکترا
2 داود نجفی najafiduraki@yahoo.com دانشجو دکترا
3 رضا محمودی اوغلی r_oghli@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 زهرا صادقی نقدعلی z.sadeghei@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

توسعه سیاسی، به مفهوم گسترش و تعمیق مشارکت آحاد مردم در سرنوشت واحدهای سیاسی، با وجود تنوع و تکثر شیوههای اجرایی آن، از اهداف مشترک تمامی دیدگاههای توسعهای است. انتخابات به عنوان بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریهپردازان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز به طریق اولی سیاستورزان بوده است. از جمله پرسشهای مهم برای هر دو گروه یادشده، تبیین رفتار انتخاباتی مردم و گروههای اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعه رفتار انتخاباتی، به‌ویژه در دهه اخیر، به‌طور جدی در دستور کار پژوهشگران حوزههای مربوطه قرار داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که رفتار انتخاباتی دانشجویان، به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه سیاسی، بر اساس چه معیارها و ملاکهایی صورت میگیرد و ایفای نقش شبکههای اجتماعی در تعیین و جهت‌دهی به این ملاکها چگونه است؟ هدف از نگارش اين مقاله، بررسی رابطه ميان شبکههای اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان ميباشد. با تقسيم شبکههای اجتماعی به سه بعد شبکههای عمودی، افقی و کیفیات شبکههای اجتماعی، به همراه در نظرگرفتن چهار وجه از مشارکت سیاسی يعني ابعاد ذهنی، رسمی، غیر رسمی و عینی مشاهده ميشود که شبکههای افقی بیشترین تأثیر و کیفیات شبکههای اجتماعی کمترین تأثیر را بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان داشته‌اند