بررسي اثرات آزادسازي‌های مالي بر بازار سهام در اقتصاد ايران

مقاله


کد مقاله : 13940916109535000417

عنوان مقاله : بررسي اثرات آزادسازي‌های مالي بر بازار سهام در اقتصاد ايران

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 587

فایل های مقاله : 481 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهرزاد برومند Shahzad_broumand@yahoo.fr استادیار دکترا
2 میرحسین موسوی hmousavi_atu@yahoo.com استادیار دکترا
3 علی شهابی shahabi57@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از آزادسازي بازارهاي مالي كه غالب كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي اخير آن را دنبال كرده‌اند، تحرك بخشيدن به پس‌انداز داخلي، جذب سرمايه خارجي و بهبود كارايي استفاده از منابع مالي بوده است. اين مقاله اثرات آزادسازي‌های مالي روي بازار سهام را در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي‌دهد. بدين منظور با استفاده از داده‌هاي فصلی دوره (٢:1387ـ١:١٣٧٣) و با به‌كارگيري تكنيك خودرگرسيوني برداري و تجزيه و تحليل‌هاي هم‌انباشتگي به بررسي اين موضوع پرداخته شده است. نتايج به‌دست آمده حاکی از آن است كه آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به‌واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه‌مدت این سیاست اثر معنی‌داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد