فلسفه سیاسی در عصر جهانی

مقاله


کد مقاله : 139409071435425000114

عنوان مقاله : فلسفه سیاسی در عصر جهانی

نشریه شماره : 72 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 711

فایل های مقاله : 394 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدتقی قزلسفلی m.ghezel@umz.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

نیک می‌دانیم ‌اندیشه‌ها و نظریه‌ها همواره تحت ‌تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و رخدادهای عصر خود بوده و چه بسا در واکنش به آنها تدوین شده‌اند. برای مثال مکتب زمینه‌گرایی در این مورد اعتقاد دارد شناخت ‌اندیشه‌های متفکران ممکن نیست، مگر آگاهی از موقعیت و شرایط زمانی که متفکران در آن زیسته‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد فلسفه سیاسی معاصر نیز در مواجهه با واقعیت عینی چون «عصر جهانی» و آثار گوناگون آن قرار گرفته باشد. بر این اساس در مقاله حاضر، نویسنده این پرسش اصلی را مطرح کرده است که با توجه به اجتناب‌ناپذیری ناشی از به هم پیوستگی رو به تزاید جهانی از یکسو و در مقابل تداوم مشکلات جهانی، کدام فلسفه سیاسی قابلیت عملی و کاربردی مناسب‌تری دارد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌توانیم به عملی شدن فلسفه سیاسی در موقعیت کنونی کمک کنیم؟ در پاسخ به سؤال اصلی، نویسنده طبق یافته‌های پژوهش نشان داده است که در میان سه نظریه رقیب، وجهی از لیبرالیسم اخلاقی که عموماً در ‌اندیشه‌های ‌هابرماس و جان راولز آمده، بهترین پاسخ به چالش مذکور است. به این منظور با ترسیم سه وضعیت یا سه‌ گونه تلقی از جهانی‌شدن مشخص می‌شود که چرا نگره سوم (لیبرالیسم اخلاقی) از بعد تحلیلی و کارآمدی اهمیت پیدا کرده است. برای اثبات فرضیه اصلی، ضمن بهره‌گیری از آرای ‌هابرماس و روالز، از نظریه هنجاری انتقادی به‌عنوان چارچوب تحقیق استفاده شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.