بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان

مقاله


کد مقاله : 139409031239475000076

عنوان مقاله : بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان

نشریه شماره : 73 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 810

فایل های مقاله : 724 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی نویدادهم mahnavid@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 حمید شفیع‌زاده shafizadeh11@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

آموزش و پرورش به‌منزله قلب پیکره جامعه است که موجب رشد و پیشرفت بخش‌های دیگر جامعه می‌شود. با مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفته متوجه می‌شویم آموزش و پرورش در ارتقای بخش‌های دیگر کشورنقش پررنگی بر عهده دارد. اما نکته مهم این است که اهمیت تعلیم و تربیت به عوامل آن بر می‌گردد و در میان عوامل آموزشی و پرورشی، «معلم» مهم‌ترین عامل تلقی می‌شود. تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان انجام شده است. اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعة آماري تحقیق معلمان مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 با نمونة آماري شامل 384 نفر(طبق جدول مورگان) است كه به روش تصادفی خوشه‌ای از ميان پنج منطقه (16،13،10،7،3) انتخاب و بررسی شده‌اند. ابزار اصلي تحقيق براي جمع‌آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. پس از مرور كتابخانه‌اي و اينترنتي اسناد و منابع مربوط به پيشينه منزلت اجتماعی در ايران و جهان، یازده مؤلفه شناسايي‌شده فهرست شد و نیز از معلمان خواسته شد بر اساس طيف ليكرت و با توجه به اهميت آنها به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی، امتيازي بين 1 تا 5 به آنها اختصاص دهند. روايي پرسشنامه با استفاده از روش روايي محتوا و با نظر چندين صاحب‌نظر در حوزه تعلیم و تربیت پس از اعمال اصلاحات تأييد شد. براي حصول از پايايي پرسشنامه تحقيق نيز از آزمون آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد كه ضريب آلفاي كرونباخ برابر 85/0 به دست آمد و بدين گونه ابزار تحقيق تأييد و در اختيار پاسخگويان قرار داده شد. پس از گردآوري و ورود داده‌ها به رايانه با كمك نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11، از آزمون t تك نمونه‌اي و آزمون فريدمن براي تحليل داده‌ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه از 11 مؤلفه، ميانگين 8 مؤلفه بالاتر از ميانگين متوسط بوده است. از طرف ديگر نتايج آزمون فريدمن نيز نشان داد كه مهم‌ترين عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی معلمان شامل اصلاح نگرش جامعه به مصرف‌کننده بودن آموزش و پرورش، ارج نهادن به ارزش‌های حرفه معلمی در جامعه و قدردانی مادی و معنـوی از معلمان، فراهم کردن زمینه مشارکت معلمان در فعـالیت‌های اجتماعی- فرهنگی جامعه و اولویت دادن به تعلیم و تربیت درکنار موضوعات مهم و کلان کشوری بوده است.